BANDO- H-L-XL-XH-MXL-XXH

Contacts

 Dây Đai BANDO |

Dây Curoa BANDO (Dây Đai Bando) Bản H

Dây Curoa BANDO là một trong 3 hãng dây curoa hàng đầu trên thế giới tiết kiệm điện và tuổi thọ cao. Dây Đai BANDO công nghiệp bản Răng dẹt bản H được sử dụng rộng rãi trong các ngành Giấy, Bao bì, Dệt may, Thực phẩm, Cơ khí, Gạch men, in ấn.….. với nhiều chủng loại sản phẩm đa dạng như:

Dây Đai BANDO Bản H: 1020H, 1050H, 1100H, 1130H, 1140H, 1250H, 1325H, 1350H, 1400H, 1680H, 1700H, 750H, 760H, 770H, 800H, 810H, 820H, 840H, 850H, 860H, 880H, 900H, 950H, 985H, 1000H, 540H, 560H, 565H, 570H, 580H, 600H, 605H, 630H, 640H, 650H, 660H, 680H, 700H, 730H, 360H, 370H, 375H, 390H, 400H, 410H, 420H, 430H, 450H, 465H, 480H, 490H, 510H, 530H, 185H, 225H, 230H, 240H, 245H, 270H, 280H, 300H, 310H, 315H, 320H, 330H, 340H, 350H, 1030H, 1050H, 1085H, 1100H, 1120H, 1140H, 1150H, 1170H, 1175H, 1200H, 1250H, 1260H, 1270H, 1325H, 1350H, 1360H, 1380H, 1400H, 1440H, 1450H, 1460H, 1510H, 1535H, 1550H, 1560H, 1600H, 1630H, 1660H, 1680H, 1700H, 1750H, 1765H, 1855H, 2010H, 2050H, 2200H, 2210H, 2360H, 2500H, 2600H, 2680H, 2700H, 2720H

READ MORE:  Dây Đai MITSUBOSH

 

Dây Đai BANDO (Dây Curoa BANDO) Răng Dẹp Bản L

Dây Curoa BANDO là một trong 3 hãng dây curoa hàng đầu trên thế giới tiết kiệm điện và tuổi thọ cao. Dây Đai BANDO công nghiệp bản Răng Dẹt bản L được sử dụng rộng rãi trong các ngành Giấy, Bao bì, Dệt may, Thực phẩm, Cơ khí, Gạch men, in ấn.….. với nhiều chủng loại sản phẩm đa dạng như:

Dây Đai BANDO 728L, 731L, 767L, 780L, 788L, 806L, 855L, 863L, 881L, 915L, 919L, 938L, 1294L, 510L, 514L, 525L, 540L, 548L, 581L, 600L, 605L, 619L, 630L, 640L, 653L, 660L, 697L, 367L, 375L, 382L, 390L, 394L, 420L, 427L, 436L, 439L, 442L, 446L, 450L, 465L, 480L, 248L, 255L, 263L, 270L, 277L, 285L, 300L, 304L, 315L, 322L, 334L, 337L, 345L, 360L, 98L, 109L, 124L, 135L, 150L, 165L, 169L, 172L, 187L, 203L, 210L, 218L, 225L, 240L

Dây Đai BANDO Răng Bản XL

Dây Curoa BANDO là một trong 3 hãng dây curoa hàng đầu trên thế giới tiết kiệm điện và tuổi thọ cao. Dây Đai BANDO công nghiệp bản Răng XL được sử dụng rộng rãi trong các ngành Giấy, Bao bì, Dệt may, Thực phẩm, Cơ khí, Gạch men, in ấn.….. với nhiều chủng loại sản phẩm đa dạng như:

Dây Đai BANDO Bản XL: 926XL, 1014XL, 1020XL, 564XL, 592XL, 608XL, 630XL, 638XL, 686XL, 828XL, 860XL, 888XL, 900XL, 908XL, 914XL, 400XL, 408XL, 424XL, 430XL, 450XL, 456XL, 460XL, 470XL, 490XL, 496XL, 510XL, 540XL, 352XL, 356XL, 360XL, 364XL, 370XL, 372XL, 376XL, 384XL, 386XL, 388XL, 390XL, 396XL, 280XL, 282XL, 290XL, 300XL, 310XL, 314XL, 320XL, 322XL, 330XL, 340XL, 344XL, 348XL, 222XL, 224XL, 228XL, 230XL, 234XL, 240XL, 244XL, 248XL, 250XL, 260XL, 270XL, 276XL, 194XL, 196XL, 198XL, 200XL, 202XL, 206XL, 208XL, 210XL, 212XL, 214XL, 216XL, 220XL, 168XL, 170XL, 172XL, 174XL, 176XL, 178XL, 180XL, 182XL, 184XL, 186XL, 188XL, 190XL, 144XL, 146XL, 148XL, 150XL, 152XL, 154XL, 156XL, 158XL, 160XL, 162XL, 164XL, 166XL, 120XL, 122XL, 124XL, 126XL, 128XL, 130XL, 132XL, 134XL, 136XL, 138XL, 140XL, 142XL, 96XL, 98XL, 100XL, 102XL, 104XL, 106XL, 108XL, 110XL, 112XL, 114XL, 116XL, 118XL, 50XL, 60XL, 64XL, 68XL, 70XL, 72XL, 74XL, 76XL, 80XL, 84XL, 88XL, 90XL, 92XL, 94XL

Dây Đai BANDO Răng Bản MXL

Dây Curoa BANDO là một trong 3 hãng dây curoa hàng đầu trên thế giới tiết kiệm điện và tuổi thọ cao. Dây Đai BANDO công nghiệp bản Răng MXL được sử dụng rộng rãi trong các ngành Giấy, Bao bì, Dệt may, Thực phẩm, Cơ khí, Gạch men, in ấn.….. với nhiều chủng loại sản phẩm đa dạng như:

Dây Đai BANDO Bản MXL: 516MXL, 522MXL, 524MXL, 525MXL, 535MXL, 550MXL, 591MXL, 612MXL, 665MXL, 448MXL, 453MXL, 464MXL, 468MXL, 473MXL, 475MXL, 480MXL, 487MXL, 493MXL, 500MXL, 400MXL, 402MXL, 405MXL, 410MXL, 413MXL, 425MXL, 431MXL, 434MXL, 435MXL, 440MXL, 358MXL, 359MXL, 360MXL, 364MXL, 365MXL, 371MXL, 372MXL, 380MXL, 388MXL, 397MXL, 328MXL, 330MXL, 332MXL, 334MXL, 336MXL, 337MXL, 347MXL, 350MXL, 354MXL, 355MXL, 300MXL, 305MXL, 308MXL, 310MXL, 312MXL, 315MXL, 318MXL, 320MXL, 323MXL, 326MXL, 271MXL, 273MXL, 275MXL, 280MXL, 281MXL, 285MXL, 288MXL, 290MXL, 295MXL, 297MXL, 248MXL, 249MXL, 250MXL, 251MXL, 255MXL, 256MXL, 260MXL, 262MXL, 265MXL, 268MXL, 225MXL, 226MXL, 228MXL, 230MXL, 232MXL, 234MXL, 236MXL, 239MXL, 240MXL, 245MXL, 204MXL, 205MXL, 208MXL, 210MXL, 212MXL, 215MXL, 220MXL, 221MXL, 222MXL, 224MXL, 175MXL, 177MXL, 180MXL, 184MXL, 188MXL, 190MXL, 192MXL, 195MXL, 196MXL, 200MXL, 155MXL, 158MXL, 159MXL, 160MXL, 162MXL, 163MXL, 164MXL, 165MXL, 169MXL, 170MXL, 137MXL, 138MXL, 140MXL, 142MXL, 144MXL, 145MXL, 146MXL, 148MXL, 150MXL, 151MXL, 124MXL, 126MXL, 127MXL, 128MXL, 129MXL, 130MXL, 131MXL, 132MXL, 134MXL, 135MXL, 110MXL, 112MXL, 114MXL, 115MXL, 118MXL, 119MXL, 120MXL, 121MXL, 122MXL, 123MXL, 99MXL, 100MXL, 101MXL, 102MXL, 103MXL, 104MXL, 105MXL, 106MXL, 108MXL, 109MXL, 86MXL, 87MXL, 88MXL, 90MXL, 91MXL, 92MXL, 93MXL, 94MXL, 95MXL, 96MXL, 97MXL, 98MXL, 74MXL, 75MXL, 76MXL, 77MXL, 78MXL, 79MXL, 80MXL, 81MXL, 82MXL, 83MXL, 84MXL, 85MXL, 61MXL, 62MXL, 63MXL, 64MXL, 65MXL, 67MXL, 68MXL, 69MXL, 70MXL, 71MXL, 72MXL, 73MXL, 44MXL, 45MXL, 48MXL, 50MXL, 52MXL, 53MXL, 54MXL, 55MXL, 56MXL, 57MXL, 59MXL, 60MXL, 208MXL, 216MXL, 264MXL,  280MXL, 320-MXL, 344-MXL, 360-MXL, 392-MXL, 400-MXL, 408-MXL, 416-MXL, 424-MXL, 432-MXL, 440-MXL, 448-MXL, 464-MXL, 472-MXL, 480-MXL, 488-MXL, 496-MXL, 504-MXL, 512-MXL, 520-MXL, 528-MXL, 536-MXL, 544-MXL, 560-MXL, 568-MXL, 576-MXL, 584-MXL, 600-MXL, 608-MXL, 616-MXL, 624-MXL, 632-MXL, 640-MXL, 656-MXL, 664-MXL, 680-MXL, 696-MXL, 704-MXL, 712-MXL, 720-MXL, 736-MXL, 752-MXL, 760-MXL, 776-MXL, 784-MXL, 800-MXL, 816-MXL, 824-MXL, 840-MXL, 848-MXL, 864-MXL, 872-MXL, 880-MXL, 896-MXL, 904-MXL,  912-MXL, 920-MXL, 928-MXL, 944-MXL, 960-MXL, 976-MXL, 984-MXL, 1000-MXL, 1008-MXL, 1056-MXL, 1064-MXL, 1080-MXL, 1088-MXL, 1096-MXL-1104-MXL, 1112-MXL, 1120-MXL, 1136-MXL, 1152-MXL, 1160-MXL, 1184-MXL, 1192-MXL, 1200-MXL, 1216-MXL, 1224-MXL, 1232-MXL, 1240-MXL, 1248-MXL, 1264-MXL, 1280-MXL, 1296-MXL, 1320-MXL, 1344-MXL, 1360-MXL, 1400-MXL, 1440-MXL, 1472-MXL, 1520-MXL, 1536-MXL, 1552-MXL, 1560-MXL, 1600-MXL, 1648-MXL, 1680-MXL, 1696-MXL, 1768-MXL, 1800-MXL, 1820-MXL, 1856-MXL, 1888-MXL

Dây Curoa BANDO (Dây Đai Bando) Bản XH, XXH

Dây Curoa BANDO là một trong 3 hãng dây curoa hàng đầu trên thế giới tiết kiệm điện và tuổi thọ cao. Dây Đai BANDO công nghiệp bản Răng Bản XH, XXH được sử dụng rộng rãi trong các ngành Giấy, Bao bì, Dệt may, Thực phẩm, Cơ khí, Gạch men, in ấn.….. với nhiều chủng loại sản phẩm đa dạng như:

Bản XH: 507XH, 560XH, 630XH, 700XH, 735XH, 770XH, 840XH, 875XH, 927XH, 980XH, 1120XH, 1260XH, 1400XH, 1540XH, 1750XH, 463-XH, 507-XH, 508-XH, 560-XH, 570-XH, 580-XH, 604-XH, 630-XH, 700-XH, 710-XH, 735-XH, 752-XH, 770-XH, 800-XH, 805-XH, 840-XH, 901-XH, 919-XH, 927-XH, 980-XH, 1000-XH, 1120-XH, 1260-XH, 1400-XH, 1540-XH, 1575-XH, 1750-XH, 1873-XH, 2275-XH

Bản XXH: 700XXH, 800XXH, 900XXH, 1000XXH, 1200XXH, 1400XXH, 1600XXH, 1800XXH, 1915XXH, 625-XXH, 650-XXH, 700-XXH, 800-XXH, 900-XXH, 950-XXH, 1000-XXH, 1050-XXH, 1200-XXH, 1250-XXH, 1400-XXH, 1563-XXH, 1600-XXH, 1700-XXH, 1800-XXH, 1925-XXH, 2000-XXH

Công ty VINDEC chuyên nhập khẩu và cung cấp các loại Dây Đai BANDO Công Nghiệp chất lượng cao, uy tín, giá cạnh tranh tại tại Việt Nam

☎☎☎  Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về địa chỉ email: info@vindec.vn hoặc qua Hotline: 024 6666 6667. Chuyên gia của chúng tôi sẽ giải đáp những thắc mắc của các bạn đồng thời đưa ra lời khuyên hữu ích nhất giúp các bạn lựa chọn những loại van công nghiệp phù hợp nhất.

Với uy tín và trách nhiệm cao, Công ty chúng tôi xin cam kết cung cấp đúng chủng loại sản phẩm do chính hăng sản xuất 100% mà chúng tôi đang cung cấp, đảm bảo chất lượng, đúng nguồn gốc, đầy đủ chứng từ nhập khẩu, tiến độ giao nhận hàng nhanh, giá thành cạnh tranh để giảm thiểu những chi phí thương mại của Quý khách hàng.
Quý khách tham khảo tại: Website: 
Dây Curoa BANDO
Để được báo giá sản phẩm và tư vấn xin vui lòng liên hệ và gửi email cho chúng tôi theo:

Tel: 024 6666 6667
E-mail: info@vindec.vn

Sản phẩm liên quan

BANDO- DH-DL-DXL-DMXL

VALQUA 7GS62A

VALQUA 2010/4010/5010

VALQUATEX N214 - N314

VALQUA 7020

VALQUA GF300

Băng Tan Oxygen 9082

TOMBO 2280-S

KITZ EBH

KITZ 150SCLS

KITZ TB

KITZ G-10XJMEA

KITZ 300SCTB

KITZ 10SCTB

KITZ 10FCTB 

KITZ TN 400

KITZ UTKM 600

YOSHITAKE TD-30NA

YOSHITAKE TD-10NA