Tê Kẽm Ren Trong MI

Contacts

Tê Hợp Kim Kẽm
Tê kẽm nối ren trong
Đường ren tiêu chuẩn BS 
Áp lực làm việc Max. 10 bar 
Nhiệt độ làm việc Max. 120oC